Chương trình “Đặc quyền ưu đãi – gắn kết dài lâu” cùng thẻ tín dụng VIBng trình “Đặc quyền ưu đãi – gắn kết dài lâu” cùng thẻ tín dụng VIB

Hiện nay, trên thị trường tài chính ngân hàng, thẻ tín dụng có lẽ là loại thẻ được mọi người lựa chọn sử dụng nhiều nhất. Với các ngân hàng, đây vẫn là thị trường có nhiều thị phần, nhiều tiềm năng để khai khác. Để thu […]